Estatuts

Estatuts

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MOLÍ DE VENT – ESTATUTS

CAPÍTOL I .- LA DENOMINACIÓ, EL DOMICILI, LA DURADA I ELS OBJECTIUS

ARTICLE 1. Denominació.

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MOLÍ DE VENT, de Vilanova i la Geltrú, es una associació sota la normativa legal vigent i el que s’estableix en aquest estatuts. L’àmbit territorial previst per el desenvolupament de les activitats que s’especifiquen és local i queda circumscrit a l’interior dels límits següents: pel nord la Ronda Ibèrica, per l’est el carrer Menéndez i Pelayo, per l’oest el carrer dels Pardals, pel sud la Carretera C-246.

ARTICLE 2. Domicili
El domicili social s’estableix a l’Avinguda de Cubelles, 110 de Vilanova i la Geltrú.

La Junta Directiva podrà si ho considera convenient, traslladar-lo a un altre lloc de la circumscripció descrita en l’article 1 donant compte a l’Assemblea General.

ARTICLE 3. Durada.
La durada de l’Associació es indefinida.

ARTICLE 4. Objectius.
Els objectius de l’Associació, tots ells d’interès general, són:

4.1.- Assumir la representació i agrupar als socis de la demarcació ciutadana que s’especifica en l’àmbit territorial, adoptant totes aquelles resolucions que afectin els interessos de la comunitat i actuant per millorar la relació i el desenvolupament humà i ciutadà de la zona, així com la preservació del medi ambient tant en el sentit local com comarcal i global.

4.2.- Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar per un mateix o per tercers, encara que en aquest cas i sota vigilància, el contingut dels estatuts, així com actes, espectacles i en general quantes iniciatives es considerin d’interès y conforme a la seva actuació per a la millora y el desenvolupament de la comunitat ciutadana.

4.3.- L’Associació serà particularment, canal de les reivindicacions comunitàries dels seus socis i gestionarà enfront de tercers els interessos comuns defensant-los amb la màxima possibilitat que permeti la normativa legal vigent.

4.4.- Cooperar per exigir el compliment de les disposicions dictades per l’autoritat competent en relació als interessos comuns de l’Associació.

4.5.- Cap associat ni directiu podrà utilitzar l’Associació per a finalitats ni activitats polítiques.

4.6.- S’exclou expressament tot ànim de lucre.

4.7.- El resultat de les activitats econòmiques que porti a terme l’associació en compliment dels seus fins, revertiran en la consecució d’aquest no podent-se repartir entre els socis ni a tercers.

 

CAPÍTOL II. ELS SOCIS: ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI, CLASSES, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

ARTICLE 5. Els socis.
5.1.-Poden formar part de l’associació, totes aquelles persones físiques majors d’edat que per veïnatge o afinitats s’identifiquin amb els objectius de l’Associació.

5.2.- Les persones que vulguin adquirir la condició de soci hauran de presentar una sol·licitud raonada a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió en la primera reunió que tingui lloc, comunicant-la per escrit al sol·licitant, que la podrà recórrer davant l’Assemblea General. La Junta Directiva comunicarà a l’Assembla General més immediata les seves decisions referides a les sol·licituds acceptades o rebutjades.

ARTICLE 6.
La qualitat de soci és personal i intransferible.

ARTICLE 7.
Són drets dels soci:
7.1.- L’assistència i participació amb veu i vot a l’Assemblea General d’assaciats.
Cada soci tindrà un únic vot.
7.2.- Cap soci pot exercir el dret a vot en la presa de decisions sobre assumptes en que és trobi en situació de conflicte d’interessos personals o patrimonials amb l’associació, ni mentre desenvolupi un treball remunerat per a la mateixa. A petició de qualsevol de les persones assistents i previ raonament, i amb caràcter incidental, l’assemblea decidirà sobre aquesta qüestió mitjançant votació separada i secreta.

7.3.- Ésser informat, sol·licitar i obtenir explicacions sobre la marxa de l’associació, les activitats, la identitat dels altres socis, l’estat de comptes, l’administració i gestió de la Junta Directiva o els mandataris de l’associació i, amb anterioritat a la convocatòria dels assumptes que s’hagi previs tractar a les assemblees i verbalment durant l’assemblea. Si el 10% dels socis ho sol·licita, la Junta Directiva no es podrà negar a facilitar aquesta informació encara que al·legui que perjudica als interessos de l’associació.
7.4.- Consultar els llibres de l’associació.
7.5.- Posseir un exemplar dels estatuts.
7.6.- Ser elector i elegible per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
7.7.-Ser informat de les causes que motiven l’adopció de mesures disciplinàries, ser escoltats prèviament a l’adopció d’aquelles i recórrer les decisions al respecte davant l’Assemblea General més imminent.
7.8.- Participar en la vida social i activitats de l’associació.

ARTICLE 8
Són deures del soci:
8.1.- La plena i total submissió als Estatuts i el compromís de cooperar amb les finalitats de l’associació.
8.2.- Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament puntual de les quotes o derrames que en cada moment es fixin per acord de la Junta Directiva o l’Assemblea General.
83.- Assistir a les Assemblees Generals.
8.4.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació, i la resta d’obligacions que en resultin de les disposicions estatuàries i les decisions assemblaries.

ARTICLE 9
Són causa de baixa de l’associació:
9.1.- La decisió presa voluntàriament per la persona interessada i comunicada per escrit a la Junta Directiva.
9.2.- La ratificació de la decisió en tal sentit presa per la Junta directiva, com a resultat de l’obertura d’un expedient sancionador per l’incompliment dels deures estatuaris o per provocar un perjudici greu, moral o econòmic a l’associació. El soci té dret a ser escoltat per la Junta directiva i a exposar les seves raons, prèviament a l’adopció de l’acord i a recórrer davant de l’Assemblea General més imminent a aquella decisió. Durant el període de temps entre la decisió comunicada al soci per part de la Junta Directiva i la ratificació d’aquella per l’Assemblea General, la condició de soci quedarà suspesa cautelarment.
9.3.- No satisfer les quotes fixades. El Reglament de Règim intern podrà fixar el nombre de quotes que en cas de no satisfer el soci, provocarà la seva baixa automàtica de l’associació per entendre que és aquesta la voluntat dels socis, encara que no hagi estat comunicada al la Junta Directiva.

 

CAPÍTOL III.- L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

ARTICLE 10
10.1.- L’Assemblea General es l’òrgan suprem de l’Associació, i tots els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
10.2.- Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l’Assemblea.
10.3.- Tots els membres quedaran subjectes als acords vàlidament presos per l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

ARTICLE 11
L’Assemblea General de socis serà convocada per la Junta Directiva:
11.1.- Amb caràcter ordinari, un cop al any , durant el primer trimestre de l’any.
11.2.- Amb caràcter extraordinari, sempre que ho consideri convenient la Junta Directiva, i quan així ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%.

ARTICLE 12
L’Assembla General té les facultats següents:
12.1.- La modificació dels estatuts.
12.2.- L’elecció i separació dels membres dels òrgans de govern.
12.3.- L’aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses i la liquidació dels comptes anuals.
12.4.- La dissolució de l’associació.
12.5.- La Federació amb altres associacions o la separació d’elles.
12.6.- La sol·licitud de declaració d’utilitat pública.
12.7.- La aprovació del reglament de regim intern.
12.8.- La baixa o separació definitiva amb un expedient previ, dels associats.
12.9.- El coneixement de les sol·licituds presentades per ser soci i també de les altes i baixes d’associats.
12.10.- Resoldre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de govern de l’associació.
12.11.- Aprovar les quotes o derrames que han de satisfer els associats, establertes per la Junta Directiva en cada moment.

ARTICLE 13
13.1.- La convocatòria d’Assemblea General correspon a la Junta Directiva.
13.2.- L’Assemblea General de socis es convocarà, tant amb caràcter ordinari com extraordinari, amb un mínim de quinze dies d’antelació, mitjançant carta dirigida al domicili dels socis i al taulell d’anuncis de l’associació.
13.3.- L’Assemblea General de socis es convocarà en primera i segona convocatòria deixant transcórrer com a mínim mitja hora de diferència entre una i altra.
13.4.- La convocatòria establirà l’ordre del dia, el lloc, la data, i l’hora de la convocatòria.

13.5.- Si l’Assemblea General de socis es convoca a instàncies dels socis, s’haurà de convocar en un termini de 30 dies des de la sol·licitud.
13.6.- Si un mínim del 10% del socis sol·licita a l’òrgan de govern la inclusió d’un o mes assumptes a l’ordre del dia, aquell ho haurà de respectar sempre que es sol·liciti amb anterioritat a la convocatòria o deu dies abans de la data de la reunió.
13.7.- L’ordre del dia, de l’Assemblea General Ordinària constarà com a mínim dels punts següents:
A) Lectura i si escau aprovació de l’Acta anterior.
B) Liquidació de l’exercici.
C) Pressupost pròxim exercici.
D) Elecció de la junta Directiva (Si correspon)
E) Precs i Preguntes
13.8.- L’Assemblea General de socis, no és podrà constituir sense convocatòria prèvia, encara que es trobin reunits la totalitat dels socis.

ARTICLE 14
L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència com a mínim de la meitat més un dels socis. Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents.

ARTICLE 15
15.1.- Les reunions de l’Assemblea General de socis les presidirà el President de l’Associació. Si no hi és, el substituirà el vice-president o el vocal prèviament elegit per la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
15.2.- El secretari redactarà l’acta de cada reunió que inclourà la data, la relació de les persones assistents, els assumptes tractats amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions i les intervencions dels socis que ho sol·licitin. L’acta serà firmada pel secretari, amb el vist-i-plau del President. A l’iniciar l’Assemblea General es llegirà l’acta de l’anterior, perquè s’aprovi o es rectifiqui, si es procedent.

ARTICLE 16
Els acords és prendran per majoria simple de vots dels socis presents.
Els acords relatius a la alienació de bens, dissolució de l’associació, modificació d’estatuts, necessitarà, majoria absoluta de socis presents.

 

CAPÍTOL IV.- L’ÒRGAN DE GOVERN

ARTICLE 17
17.1.- La Junta Directiva dirigeix, gestiona i representa a l’associació i estarà formada per:
President.
Vice-president.
Secretari.
Tresorer
Vocals.
17.2.-L’elecció dels membres de la Junta Directiva és farà per votació a l’Assemblea General, mitjançant la votació d’una llista oberta.
17.3.- Els membres de la Junta Directiva exerciran el seu càrrec de forma gratuïta i no podran desenvolupar cap tasca retribuïda per l’associació.

ARTICLE 18
18.1.- Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec duran un període de dos anys.
18.2.- Els càrrec es renovaran en acabar el seu mandat.
18.3.-El cessament des càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit el qual se n’exposin els
motius.
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) Baixa com a membre de l’associació.
d) Per acord pres en l’Assemblea General de Socis.
18.4.- Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

ARTICLE 19
La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i gestionar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei: així mateix complir les decisions preses per l’Assemblea General d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar

ARTICLE 20
20.1.- La Junta Directiva és reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada al mes, i sempre que sigui convocada pel President o per la persona que el substitueixi, o que ho demani un dels seus membres.
20.2.- Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoquin, amb aquest caràcter, el president o la demani qualsevol altre membre de la Junta Directiva.
20.3.- Sense convocatòria prèvia i amb caràcter Universal podrà celebrar-se reunió de Junta Directiva si essent-hi presents tots els seus membres no es nega cap d’ells a celebrar-la.

ARTICLE 21
21.1 La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda si ha estat convocada prèviament i sigui quin sigui el seu nombre d’assistents.
21.2 Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran escusar-se’n. L’assistència del president i del secretari, o de les persones que els substitueixin, serà necessària sempre.
21.3.- La Junta Directiva, previ el debat corresponent, prendrà els acords per consens o, si aquest no fos possible, per majoria simple de vots.
21.4.- Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d’actes. El secretari redactarà l’acta de cada reunió que inclourà: data, relació de les persones assistents, els assumptes tractats i els acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. L’acta serà firmada pel secretari amb el vist-i-plau de qui actuï de President. A l’iniciar la reunió, es llegirà l’acta de l’anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

ARTICLE 22.
Podran presentar la seva candidatura a la Junta de l’Associació tota persona que sigui soci de l’entitat.

ARTICLE 23
Tots els membres de la Junta elegida tindran de prendre possessió dels seus càrrecs en un termini màxim de quinze dies des del dia de la seva elecció.

ARTICLE 24
Els càrrecs de la Junta, inclòs el de president, seran distribuïts en la primera reunió després de l’Assemblea preferentment de forma consensuada o bé per votació simple entre els membres de la Junta elegida.

ARTICLE 25
Els càrrecs de la Junta és renovaran cada dos anys, coincidint amb l’Assemblea General Ordinària. En el cas que un dels membres de la Junta cesses abans d’esgotar el seu mandat, la pròpia Junta nomenarà amb caràcter interí, a un dels socis per ocupar la vacant, fins la propera Assemblea General Ordinària.

ARTICLE 26
La Junta tindrà poders per obrir, cancel·lar i gestionar els comptes corrents a nom de l’Associació sempre que ho cregui convenient, essent l’únic requisit formal, que siguin comptes conjunts, i una de les signatures sigui la del President.

 

CAPÍTOL V, EL PRESIDENT I EL VICE-PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ

ARTICLE 27
27.1.- És facultat del President convocar i presidir les sessions tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
27.2.- Representar legal i oficialment a l’entitat.
27.3.- Conformarà i autoritzarà els documents necessaris.
27.4.- Procurarà el correcte funcionament de la part administrativa.
27.5.- Presentar qualsevol dels llibres oficials a petició dels socis.

ARTICLE 28.-
28.1.- El Vice-president tindrà les mateixes atribucions que el President quan el substitueixi per absència, malaltia o vacant.
28.2.- Qualsevol gestió que li sigui encarregada pel President.
28.3.- Procurarà el desenvolupament cultural i social de l’entitat.

 

CAPÍTOL VI. EL TRESORER I EL SECRETARI

ARTICLE 29
29.1.- És facultat del Secretari la custòdia dels llibres i documents de l’Associació.
29.2.- Redactar i signar les actes de les reunions tant de l’Assemblea com de la Junta.
29.3.- Redactar i signar els documents de caràcter oficial.
29.4.- Portar un llibre de registre de socis amb els seus respectius domicilis.

ARTICLE 30.-
30.1.- Són facultats del Tresorer, estar a càrrec del fons de l’Associació.
30.2.- Rendir comptes de la funció econòmica.
30.3.- Portar un llibre de caixa.
30.4.- Presentar mensualment un estat de comptes a la Junta.
30.5.- Registrar y conservar els documents d’ingressos i pagaments.
30.6.- Preparar el pressupost anual i els pressupostos parcials d’activitats.

 

CAPÍTOL VII. VOCALIES, COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

ARTICLE 31
31.1.- Són facultats de les vocalies portar a terme les funcions que els siguin assignades per la Junta.
31.2.- Assistir a les reunions i informar de la seva gestió.

ARTICLE 32
Les Comissions i grups de treball tenen totes les atribucions que condueixin al compliment de les feines o gestions encomanades per la Junta Directiva per complir els fins de l’Associació, o portar a la pràctica els acords propis o els presos en l’Assemblea General en que requereixi un treball específic, i són responsables davant la Junta i l’Assemblea General.

 

CAPÍTOL VIII.- RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 33
L’Associació no té patrimoni fundacional. Els recursos de l’associació es nodriran de:
1. Les quotes aportades pels socis.
2. Les subvencions oficials o particulars.
3. Les donacions, herències o llegats.
4. Les rendes del propi patrimoni o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

 

CAPÍTOL IX.- LA DISSOLUCIÓ

ARTICLE 34
34.1 L’Associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, per:
1. La voluntat manifestada en tal sentit per l’Assemblea General.
2. La consecució del fi pel que es va constituir.
3. La impossibilitat manifesta d’aconseguir el fi per la que es va constituir.

34.2 No precisa l’acord de l’Assemblea per la dissolució:
1. La resolució judicial en tal sentit.
2. La baixa dels associats de tal manera que en quedin menys de tres.

ARTICLE 35
Un cop acordada la dissolució de l’associació, els membres de la Junta Directiva es convertiran en liquidadors. Els liquidadors hauran d’aplicar forçosament els bens sobrants, a activitats anàlogues als fins que els estatuts estableixin i sol·licitar la cancel·lació dels assentaments registrals.